Chào đón quí vị đến với United Care Medical Group

Chào đón quí vị đến với UCMG


Được thành lập từ năm 1993, UCMG là một tổ hợp y tế do các bác sĩ trong cộng đồng làm chủ và tự quản trị lấy. Sứ mạng của của UCMG là săn sóc sức khỏe cho thân chủ với tất cả nhiệt tình và lòng tận tâm của người y sĩ, cũng như mang đến cho thân chủ các dịch vụ y tế với phẩm chất cao.

UCMG tập hợp một hệ thống các bác sĩ gồm có hơn 200 bác sĩ gia đình, và hơn 300 bác sĩ chuyên khoa.

UCMG có hợp đồng với cơ quan CalOptima Medi-Cal, Onecare Connect, Onecare; bảo hiểm tư như Cigna, Blue Shield, HealthNet, United HealthCare. Chưởng trình bảo hiểm dành cho quý vị cao niên như Brand New Day, Central Health.

Quý bác sĩ hợp tác với tổ hợp quyết định phương pháp săn sóc nào thích hợp cho thân chủ, cũng như tìm mọi cách để thân chủ được cung cấp những dịch vụ y tế họ đang cần.

Triết lý của UCMG là giúp cho thân chủ luôn luôn khỏe mạnh, chứ không chỉ chữa khi họ bị bịnh.

UCMG đồng tâm cộng tác để phối hợp và cổ động giáo dục về y khoa phòng ngừa.

Mục đích của UCMG là nhiệt tình săn sóc sức khỏe với phẩm chất cao cho thân chủ.

Muốn biết thêm chi tiết về UCMG?

Xin vào trang Tìm Hiểu về UCMG

Hay gọi số điện thoại miễn phí (877) 225-6784Chúc Tết Nhâm Dần